Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hi Story Lessons.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych dla części zdjęć i grafik
 • nieprawidłowa struktura nagłówków
 • problemy z kontrastem treści
 • brak widocznego focusa klawiatury
 • brak możliwości obsługi strony wyłącznie przy użyciu klawiatury
 • błędy w deklaracjach języka
 • błędy walidacji HTML/CSS

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marianna Sadownik.
 • E-mail: dostepnosc@enrs.eu
 • Telefon: 223957600

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
 • Adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
 • E-mail: office@enrs.eu
 • Telefon: 223957600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Zielna 37, Budynek A, 2 piętro, 00-108 Warszawa.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zielnej oznaczone literą A i od ulicy Bagno oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się rampa podjazdowa. Przed budynkiem od strony wejścia B wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla gości przeznaczone jest wejście B, od ulicy Bagno.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są 2 (dwie) windy zapewniające dotarcie na 2 piętro do siedziby IESPS. Korytarze, przejścia oraz pomieszczenia siedziby IESPS są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim z asystentem.

Toaleta nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie IESPS nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.