Naše poslanie a ciele

Poslaním projektu Hi-story lessons je ukázať európske dejiny 20. storočia z rôznych perspektív. Hlavným cieľom projektu je podčiarknuť dôležitosť vyučovania dejepisu s vedomím, že susedné krajiny môžu mať na určitú historickú skutočnosť odlišný pohľad. Projekt Hi-story lessons sa kriticky zaoberá tým, ako učitelia a žiaci vnímajú históriu Európy – jej rozmanitosť a komplexnosť niekedy i protirečivých názorov.

O projekte

Hi-story lessons. Učiť (sa) európske dejiny 20. storočia. je viacjazyčný webový vzdelávací projekt venovaný žiakom vo veku 14 až 18 rokov a ich učiteľom, ktorý organizuje Európska sieť Pamäť a Solidarita (ESPS) v spolupráci s Inštitútom Georga Eckerta.
Cieľom projektu Hi-Story lessons je podporiť výučbu a lepšie pochopenie európskych dejín prostredníctvom infografík, animácií a interaktívnych časových priamok zachytávajúcich dôležité udalosti 20. storočia. O výber najvýznamnejších dátumov sa postarali odborníci zo Slovenska, Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska a Rumunska. Príprava projektu prebiehala v duchu rešpektu názorového pluralizmu a rozmanitosti národného podania dejín.
Projekt Hi-story lessons je platforma prinášajúca praktické modely integrácie nových médií do vyučovania, vďaka čomu umožňuje učiteľom pripraviť hodiny rozvíjajúce povedomie žiakov o pluralizme názorov na určitú historickú skutočnosť. Projekt podporuje pútavé formy vzdelávania a rozvíja zručnosti, ktoré žiaci potrebujú nato, aby sa stali tolerantnými globálnymi občanmi.
Upozorňujeme, že názory a stanoviská historikov, ktoré sú zverejnené na stránke, sa nemusia zhodovať s názormi ESPS a ich uverejnenie neznamená, že ESPS ich podporuje či schvaľuje. Napriek tomu, že ESPS vynaložila všetko úsilie v snahe zabezpečiť pravdivý a kvalitný obsah webovej stránky, organizácia nepreberá zodpovednosť za prípadné ťažkosti spôsobené v súvislosti s používaním informácií zverejnených na stránke projektu. V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, komentáre či otázky týkajúce sa obsahu našej webovej stránky, budeme radi, ak nám ich zašlete na hi-story@enrs.eu.

Myšlienka

Myšlienka projektu Hi-Story lessons sa zrodila na základe všeobecných zásad výchovy k mieru, ktoré sformulovala Maria Montessoriová. Zodpovednosť a rešpekt voči iným spolu s tzv. globálnym občianstvom sú prevenciou budúcich konfliktov. Cieľom projektu Hi-Story lessons je pomôcť žiakom rozvíjať ich povedomie o procesoch a zručnostiach nevyhnutných na dosiahnutie porozumenia, tolerancie a dobrej vôle v dnešnom svete.
Nejestvuje správne či univerzálne podanie dejín. Nazeranie na dejiny z pohľadu suseda ukazuje rozmanitosť ich podania a učí nás tolerancii a rešpektu voči názorom ostatných. Každá z krajín zapojených do projektu má svoju vlastný program v oblasti vyučovania dejepisu a usiluje sa vytvoriť národnú tradíciu a zhromaždiť historické fakty, čo zahŕňa rešpekt voči tejto tradícii a pamäti. V záujme prepojenia nezávislých národných programov vyučovania dejepisu a vzájomne previazanej Európy a sveta je nevyhnutné, aby žiaci spoznávali históriu ich krajiny z národného pohľadu a zároveň sa učili rešpektovať perspektívu ostatných. Len tak možno chápať dejiny z objektívnejšieho a komplexnejšieho hľadiska s dôrazom na kognitívnu zložku ich spoznávania.